Anna Zbrojska

Anna Zbrojska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską na temat karnoprawnej ochrony zabytków obroniła w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodowego pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Indeckiego. W trakcie nauki była aktywną członkinią Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2022 roku z wynikiem pozytywnym przystąpiła do egzaminu zawodowego i od października 2022 roku wykonuje zawód adwokata.

Obszarem zainteresowań prawnych są prawa człowieka i ich ochrona, które realizowała jako obserwatorka w obradach 120 sesji Komitetu Praw Człowieka ustanowionym na podstawie Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, a także zdobywając pierwsze doświadczenia w poradni prawnej Fundacji Academia Iuris udzielającej nieodpłatnej pomocy.

Obecnie zainteresowanie prawami człowieka realizuje także przy obsłudze prawnej organizacji pozarządowych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

W ramach praktyki prowadzi postępowania w sprawie roszczeń przysługujących konsumentom przeciwko instytucjom finansowym, do których należą roszczenia wynikające z umów kredytów waloryzowanych walutą obcą (kredyty frankowe)

Dotychczasowa praktyka obejmuje także ochronę dóbr osobistych, w tym ochronę wizerunku osób fizycznych jak i osób prawnych.

ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A,
90-451 Łódź

sekretariat@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773


© 2022 Kancelaria Swaton Wasilewski Bakalarczyk Bednarski Adwokat i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Designed and powered by: Coolbrand