Mediacje w sprawach rodzinnych sa koniecznością

Mediacje w sprawach rodzinnych są koniecznością

Dlaczego mediować w sprawach rodzinnych?

Osobom pozostającym w konflikcie rodzinnym wydaje się, że skoro „rozmawiały” ze sobą już wiele razy i nie udało im się dojść do porozumienia, to dlaczego w mediacji miałoby być inaczej? Niech spór rozwiąże Sąd. W rzeczywistości to właśnie konflikt małżeński/rodzinny rozstrzygany w Sądzie związany jest z koncentracją wzajemnych oskarżeń a rozstrzygnięcie Sądu jest procesem powolnym, narzucającym stronom konfliktu rozwiązania w sferze społecznej i ekonomicznej. Proces w głównej mierze sprowadza się do rozpamiętywania przeszłości.
Z mediacją jest inaczej. Mediacja to myślenie o przyszłości. Mediator pomaga stronom zrozumieć ich emocje i skierować je w odpowiednim kierunku. Podczas mediacji strony same dochodzą do najlepszych dla nich rozwiązań – wybierają takie które są najkorzystniejsze dla ich rodziny.

Co można osiągnąć podczas mediacji rodzinnych?

Podczas mediacji strony mogą osiągnąć satysfakcjonujące je porozumienie. Takie porozumienie uwzględnia potrzeby stron mediacji oraz szczegółowo określa sposób realizacji przyjętych uzgodnień. Do głównych osiągnięć mediacji należy zaliczyć:

  • pojednanie;
  • o ustalenie warunków rozstania;
  • o ustalenie zasad opieki nad dziećmi;
  • Jakie są możliwości wykorzystania mediacji rodzinnej w praktyce sądowej?

Mediację można wykorzystać w następujących sprawach:
o Rozwodowych:
– sposób rozstania (separacja/ rozwód z orzeczeniem lub bez orzekania winy stron);
– sposób korzystania ze wspólnego mieszkania;
– ustalenie miejsca pobytu dziecka;
– alimenty;
– kontakty z dzieckiem tego rodzica, który nie będzie sprawował bezpośredniej nad nim opieki;
– podział majątku po rozwodzie;

o Sprawy związane z opieką na dziećmi po rozwodzie rozstrzygane przez sądy rodzinne
– ustalanie kontaktów z dzieckiem
– sprawy o zmiany wyroku rozwodowego w części dotyczącej rozstrzygnięć o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem

• Czy mediacja możliwa jest dopiero na etapie sądowym?

NIE!! Mediować można a nawet trzeba już na etapie przedsądowym, to jest wtedy, kiedy strony nie są jeszcze ostatecznie skonfliktowane, ale już są gotowe na zdecydowane kroki dotyczące ich spraw rodzinnych.

Gdy strony dojdą do porozumienia we wszystkich spornych i ważnych kwestiach, mediator przygotowuje ugodę mediacyjną. Podpisana przez obie strony ugoda mediacyjna jest w takiej sytuacji wstępem do sfinalizowania rozwodu na jednej rozprawie sądowej, która wtedy jest prostą i nieprzynoszącą stresów formalnością. Sąd uznaje porozumienie stron za decyzję w rozpatrywanych kwestiach i orzeka wedle woli wyrażonej w ugodzie zawartej przed mediatorem.

W spawach rodzinnych wyłączeniu mediacji podlegają sprawy o przyznanie, ograniczenie lub odebranie opieki nad dzieckiem. Poprzez ugodę nie można także rozwiązać małżeństwa ani też ustalić pochodzenia dziecka.

Jacek Wasilewski

Specjalizuje się w reprezentacji Klientów (i to zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych) w sporach z zakresu ubezpieczeń osobowych i majątkowych, a w szczególności odpowiedzialności cywilnej. Poza tym w obszarze jego zainteresowań znajduje się szeroko rozumiane prawo rodzinne. 

jw@kancelariaswb.pl

+48 603 762 773