Umowy kredytów „frankowych”: Czy na sprawę będę musiał jechać do Warszawy?

Kredytobiorcy w sprawach frankowych mogą zwlekać z podjęciem działań w celu dochodzenia swoich uprawnień związanych z zawarciem umowy kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim. Może wiązać się to z obawą, że z uwagi na miejsce siedziby Banku, kredytobiorcy będą zmuszeni do dalekich podróży z domu na rozprawę do sądu oddalonego o kilkaset kilometrów. Przychodzimy z informacją, że nie jest to kwestia, której należy się bać!

Wiodącą zasadą związana z właściwością miejscową sądu jest wytaczanie powództwa przed sąd zgodnie z adresem zamieszkania lub z siedzibą pozwanego. Oznacza to, że stosując ten przepis sprawy z powództwa kredytobiorców byłyby rozpoznawane jedynie przez sądy powszechne tam, gdzie znajduje się główna siedziba działalności Banku, czyli co do zasady sądy znajdujące się w Warszawie, Wrocławiu lub Gdańsku.

Dla osób chcących wytoczyć powództwo przeciwko Bankom uchwalono specjalne przepisy pozwalające na dochodzenie roszczeń przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Oznacza to, że w przypadku, w którym kredytobiorcy zdecydują się na wytoczenie powództwa przeciwko Bankowi, to Sąd najbliższy ich miejsca zamieszkania będzie rozpoznawać sprawę, zgodnie z właściwością związaną również z wartością przedmiotu sporu.

Powyższe wynika przede wszystkim z przepisu art. 372 § 1 k.p.c. którego treść brzmi dokładnie: „Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”. W § 2 powołanego artykułu czytamy, że: „przepis § 1 stosuje się także do powództwa przeciwko bankowi hipotecznemu lub jego następcy prawnemu o roszczenie wynikające z czynności banku hipotecznego”. Powyższy przepis obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 roku.

Jednocześnie od dnia 1 lipca 2023 roku obowiązuje przepis art. 18 ust. 1 i 2 k.p.c., zgodnie z którymi przez 5 lat kredytobiorcy nie mogą wytoczyć powództwa przeciwko Bankowi zgodnie z jego siedzibą. Kredytobiorcy w tym okresie mają obowiązek wytaczania powództwa przed sąd według swojego miejsca zamieszkania. Przed wejściem w życie kredytobiorca mógł wybrać pozew skieruje do sądu blisko własnego miejsca zamieszkania czy zgodnego z miejscem siedziby Banku.

Podsumowując, kredytobiorcy nie muszą obawiać się, że sprawa będzie rozpoznawana przez sąd położony w znacznej odległości od własnego miejsca zamieszkania, ponieważ co najmniej do 30 czerwca 2028 roku wyłącznie właściwym sądem jest ten właściwy dla ich miejsca zamieszkania.